Lidgeld

Bedrag van het lidgeld

Het lidgeld geldt voor een volledig seizoen (september tot mei).

BASISPAKKETTEN
KLEUTERS (1,5u/week) 100 EUR
BASISPAKKET TOESTELTURNEN (4u/week)
225 EUR
ACRO RECREA + DEMO C (5,5u/week) 300 EUR
ACRO + DEMO A (7,5u/week) 400 EUR

 

EXTRA TRAININGEN
EXTRA TRAINING BOVENOP BASISPAKKET (2u/week)
(trampoline; tumbling)
100 EUR
EXTRA TRAINING ZONDER BASISPAKKET (2u/week)
(trampoline; tumbling)
125 EUR
EXTRA TRAINING BOVENOP BASISPAKKET (2,5u/week)
(demo A)
125 EUR
EXTRA TRAINING ZONDER BASISPAKKET (2,5u/week)
(demo A)
150 EUR
EXTRA TRAINING BOVENOP BASISPAKKET (1,5u/week)
(demo C)
75 EUR
EXTRA TRAINING ZONDER BASISPAKKET (1,5u/week)
(demo C)
100 EUR

Zijn inbegrepen in het lidgeld:

  • verplichte bijdrage aan de Gymfed (verzekering tegen ongevallen);
  • alle reguliere lessen; 
  • eventuele deelname aan wedstrijden.

Stages tijdens de schoolvakanties zijn niet inbegrepen in het lidgeld.

Betaling van het lidgeld

Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden binnen de veertien dagen na inschrijving op de website van de Gymfed. Bij laattijdige betaling wordt de inschrijving geannuleerd en dient de volledige inschrijvingsprocedure opnieuw doorlopen te worden. Leden verliezen in dat geval hun voorrang en dienen zich eveneens in te schrijven op de wachtlijst.

Gespreide betaling

Omwille van financiële moeilijkheden kunnen (ouders van) leden vragen om het inschrijvingsgeld in maximaal vier maandelijkse schijven te betalen (juli – augustus – september – oktober).

De aanvraag daartoe moet per e-mail verstuurd worden aan tkodepinte.secr@gmail.com binnen de veertien dagen na de datum van inschrijving op de website van de Gymfed.

Terugbetaling van het lidgeld

Betaalde lidgelden kunnen (gedeeltelijk) terugbetaald worden in de volgende omstandigheden:

  • wanneer een lid gedurende minstens één volledige kalendermaand niet kan deelnemen aan de trainingen omwille van medische redenen, bevestigd door een doktersattest;
  • wanneer een lid zich ingeschreven heeft zonder de trainingsuren te kennen en bij de bekendmaking van de uren blijkt dat deze niet haalbaar zijn voor het betrokken lid. Een dergelijke aanvraag tot terugbetaling moet gedaan worden voor de start van het turnjaar (1 september).

Aanvragen tot terugbetaling dienen gericht te worden aan tkodepinte.secr@gmail.com 

(desgevallend met het doktersattest als bijlage) met vermelding van het rekeningnummer waarop de terugbetaling kan gebeuren. Het bedrag van de terugbetaling wordt als volgt berekend: (betaald lidgeld – bijdrage aan Gymfed) x aantal maanden afwezigheid / 9.

Alle andere aanvragen tot terugbetaling van het lidgeld worden beoordeeld door het bestuur. Dergelijke aanvragen dienen gemotiveerd te worden. Stopzetting van de hobby wordt in geen geval aanvaard als reden voor terugbetaling.